<<תנאי שימוש באתר עלמה - תקנון>> אתר עלמה (להלן – האתר) הינו אתר אינטרנט המכיל מידע ושירותים (להלן – המידע) בתחומים שונים. השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן. המשתמש מאשר בזאת כי כניסתו לאתר מהווה הסכמה לתנאים האמורים או כפי שיהיו מעת לעת. • למשתמש לא יהיו כל זכויות ו/או בעלות על מידע כלשהו המצוי באתר. הסכם זה הוא הרשאה בלבד להשתמש באתר. זכויות הבעלות באתר, כולל כל זכויות הקניין הרוחני, סימני המסחר וכו` יוותרו בכל עת בבעלות עלמה. • כל המידע המצוי באתר הינו רכושה של חברת עלמה. אין להעתיק ו/או לפרסם ו/או לשכפל כל חלק מן המידע, בכל דרך שהיא ללא הסכמתה המפורשת של החברה. האתר והמידע המופיע בו מוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים והם מיועדים לשימוש פרטי בלבד של המשתמש ולא לשימוש מסחרי. • המשתמש מחוייב להשאיר את המידע בנוסחו המקורי ולא לעשות כל שינוי ו/או השמטה במידע. • חברת עלמה אינה אחראית ו/או ערבה לאמינות ודיוק המידע. במידה ויתגלה אי-דיוק או טעות במידע אשר באתר, בכל מקרה בו תתגלה סתירה בין המידע באתר לבין נתונים המופיעים בפרסומים רשמיים או מקוריים, יחשב החומר בפרסומים הרשמיים ו/או המקוריים כנכון. • האתר כולל, בין היתר, חומרים נוספים, כגון: מאמרים, פרסומות, תגובות, ופניות של משתמשים שונים. חברת עלמה לא תהייה אחראית לתוכן של החומרים הנוספים, ו/או לניסוחם ו/או לאמיתות ודיוק החומרים הנוספים, כולם או חלקם. • המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו שהמידע באתר אינו מיועד לשימוש כתחליף לייעוץ משפטי ואין לראותו כמיועד לכך, ולפני הסתמכות על המידע באתר ו/או בכל סוגיה משפטית הנוגעת למידע באתר יש להיוועץ בעורך דין. האתר מוצג מתוך כוונה בלעדית להפיץ מידע לתועלת הציבור וכל המידע הנכלל באתר הינו בבחינת מידע כללי בלבד, ואינו בגדר חוות דעת או ייעוץ משפטי מוסמך. • האחריות לבדיקת נכונותו ודיוקיו של המידע באתר הינה על המשתמש בלבד. המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שלמרות כי ייתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו למשתמשים, ועלמה לא תשא באחריות כלשהי בעניין. • האתר מכיל בתוכו קישורים אלקטרוניים אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים באתרים אחרים באינטרנט קישורים וציטוטים אלה אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה או הכרה בנכונותם, על ידי חברת עלמה. • חברת עלמה תהיה רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, לחסום את ההרשאה למשתמש כלשהו, ולהפסיק באופן מיידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את מתן השירותים למשתמשי האתר בלי שינקטו נגדה צעדים. • חברת עלמה אינה יכולה לפקח על כל מידע והודעה המועלים על האתר על ידי משתמשים אחרים. בנוסף חברת עלמה שומרת לעצמה את הזכות בכל עת לערוך, להסיר ולסרב להעלות באתר כל מידע והודעה לפי שיקול דעתה הבלעדי. • המשתמש מצהיר בזאת ומתחייב לשפות את הילה בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרם לה, שינבעו כתוצאה משימוש בלתי ראוי ו/או מוטעה, הפרעה ו/או כשלון ו/או כל פעולה אסורה על פי חוק המחשבים, התשנ"ה-1995, חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, ו/או על פי כל דין, שיעשה באתר ו/או באמצעותו, ו/או במידע בו. • הסכם זה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהסכם זה תהיה נתונה לבית המשפט ברחובות. על הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970. החומרים הנימצאים באתר זה, אינם סודיים והם נשמרים בו בהסכמת הלקוח. חב` עלמה לא תישא באחריות לגבי אמינות החומר או כל שימוש שיעשה בו. בכניסתכם לאתר הינכם מאשרים כי קראתם את תקנון האתר והסכמתם לתוכנו. האתר מאובטח בשיטת האבטחה המקובלת לאתרים מסוג זה.
מלאו את הפרטים הבאים ונשמח ליצור אתכם קשר בהקדם.

שם הפונה

שם החברה

דוא"ל

טלפון

נושא הפניה